Last edited by Dailmaran
Wednesday, August 5, 2020 | History

2 edition of Trefn llysoedd ynadon a"r iaith Gymraeg = found in the catalog.

Trefn llysoedd ynadon a"r iaith Gymraeg =

Trefn llysoedd ynadon a"r iaith Gymraeg =

Magistrates" courts" procedure and the Welsh language.

by

  • 281 Want to read
  • 28 Currently reading

Published by Department of Law, Unniversity College of Wales in Aberystwyth .
Written in English


Edition Notes

Welsh and English text.

Other titlesMagistrates" courts" procedure and the Welsh language.
SeriesCyhoeddiadau cyfraith Coleg Prifysgol Cymru -- rhif 2
The Physical Object
Pagination18.18p.
Number of Pages18
ID Numbers
Open LibraryOL22333985M

Sioe newydd yn dathlu ‘arwyr tawel’ yr iaith Mae cynhyrchiad theatr newydd sy’n dod â hanes yr iaith Gymraeg yn fyw yn cael ei ddangos am y tro cyntaf ar Faes D yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn am pm ar ddydd Llun, 7 Awst. Mae ‘Taith yr Iaith’, sydd wedi ei ysgrifennu yn arbennig ar gyfer dysgwyr y Gymraeg, yn talu teyrnged i ‘arwyr tawel’ yr iaith, sef y miloedd o. Parhau i ddatblygu ein Strategaeth Recriwtio Iaith Gymraeg i annog mwy o siaradwyr Cymraeg sydd â phrofiad perthnasol i ymuno â’r cwmni i gyflenwi Darpariaeth Iaith Gymraeg i’n dysgwyr Cyfarfod y Pwyllgor Iaith Gymraeg a’i Diwylliant Mai Parhau i gael adborth gan gyflogwyr ar y ffordd y gallwn.

Llythyr wedi ei lofnodi gan 18 o bobl, gan gynnwys yr Archdderwydd Christine James a'r hyfforddwr rygbi Robin McBryde, yn galw ar Brif Weinidog Cymru i weithredu ar frys i wella addysg Gymraeg ail. Deddf Iaith - Rhoddodd y Ddeddf ryddid i siarad Cymraeg gerbron y llysoedd a rhyddid i Weinidogion gyhoeddi dogfennau yn Gymraeg. Deddf Iaith - Sefydlwyd Bwrdd yr Iaith Gymraeg, cyfundrefn cynlluniau iaith Gymraeg a’r egwyddor y dylid trin y Gymraeg ar .

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb yn chwyrn ar ôl cael deall bod drafft diweddaraf Bil y Cwricwlwm – sydd i’w gyhoeddi’n fuan – yn nodi Saesneg fel rhan orfodol .   Ar yr un pryd, mae'r cymunedau hynny lle bu'r iaith Gymraeg yn gyfrwng naturiol yn ystod yr ugeinfed ganrif, gan fwyaf yn y gogledd a'r gorllewin, yn diflannu o ganlyniad i .

Available for Download
You might also like
Estimation of the recharge area of a pumped, stratified-drift aquifer in Connecticut by simulation modeling

Estimation of the recharge area of a pumped, stratified-drift aquifer in Connecticut by simulation modeling

The laity in the theology of Karl Rahner

The laity in the theology of Karl Rahner

Design and analysis of cross-over trials

Design and analysis of cross-over trials

midnights trance.

midnights trance.

Carolina folk-plays

Carolina folk-plays

The neurology of autism

The neurology of autism

Sleeping beauty

Sleeping beauty

Revivalism and social reform

Revivalism and social reform

California Judges Benchbook

California Judges Benchbook

Inhalation Toxicology

Inhalation Toxicology

Seen dimly before dawn.

Seen dimly before dawn.

How six girls made money

How six girls made money

history of the literature of ancient Israel from the earliest times to 135 B.C.

history of the literature of ancient Israel from the earliest times to 135 B.C.

The application of radio in community education in Ethiopia

The application of radio in community education in Ethiopia

The law of income tax, surtax and capital gains tax in a nutshell

The law of income tax, surtax and capital gains tax in a nutshell

Trefn llysoedd ynadon a"r iaith Gymraeg = by Download PDF EPUB FB2

Llysoedd: Trefn iaith ar waith. Cafodd trefn newydd ei lansio er mwy sicrhau bod modd i fwy ddefnyddio'r Gymraeg mewn llysoedd ynadon. Fe fydd y drefn yn sicrhau bod defnyddwyr yn gwybod am eu hawl i arfer yr iaith.

Ac fe fydd yn cynnig arweiniad i ynadon a staff am y ffordd orau i ddarparu ar gyfer anghenion y rhai sy'n dymuno arfer yr iaith.

Cafodd trefn newydd ei lansio er mwy sicrhau bod modd i fwy ddefnyddio'r Gymraeg mewn llysoedd ynadon. Fe fydd y drefn yn sicrhau bod defnyddwyr yn gwybod am eu hawl i arfer yr iaith. Ac fe fydd yn cynnig arweiniad i ynadon a staff am y ffordd orau i ddarparu ar gyfer anghenion y rhai sy'n dymuno arfer yr iaith.

Trefn llysoedd ynadon a'r iaith Gymraeg = Magistrates' courts' procedure and the Welsh language by Robyn Lewis (Book) 1 edition published [golwg ar y ieithoedd cymraeg a saesneg yn Llysoedd Ynadon Cymru].

Ymgynghoriad ar ddiwygio Cynllun Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM This consultation ran from 11 December to pm on 29 January Author: HM Courts & Tribunals Service. Dyma un o’r camau pwysicaf a mwyaf arwyddocaol yn hanes yr iaith Gymraeg, gan fod y ddeddf hon wedi gosod yr iaith ar yr un sylfaen â’r Saesneg ym mywyd cyhoeddus Cymru.

Eventually the government accepted the Board’s argument for new legislation and. Hanes y Gymraeg Mae’r Gymraeg yn un o ieithoedd hynaf Ewrop.

Cyn y Gymraeg, Brythoneg oedd prif iaith Cymru, Lloegr a de’r Alban, pan ddaeth y Rhufeiniaid yn 43 AD. Daeth y Gymraeg o’r Frythoneg, rywbryd rhwng a AD. Mae barddoniaeth Gymraeg gynnar yn dod o’r cyfnod hwn.

Am fil o flynyddoedd, roedd y Gymraeg yn iaith i bawb. Gorwelion Newydd: awgrymiadau ar gyfer cyfnod newydd mewn cynllunio iaith yng Nghymru, IAITH: y ganolfan cynllunio iaith, Awst Adnoddau.

Ioan, G; Gweithredu'n Lleol: fframwaith ar gyfer hwyluso cynllunio iaith micro ymysg cymdogaethau Cymraeg, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Caerdydd: Atodiad C: Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 1.

Mae Adran 5 o Gynllun Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn trafod ‘Ymdrin â’r cyhoedd Cymraeg eu hiaith’. Yn berthnasol iawn i’r ymgynghoriad y mae is-adrannau Cyfathrebu Wyneb- • Y Protocol ar ddefnyddio'r Gymraeg yn y llys ynadon.

ymarferol resymol" a gyflwynwyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ym ar gyfer llunio cynlluniau iaith Gymraeg. Byddwn yn parhau i weithredu ymagwedd sy'n rhoi ystyriaeth i resymoldeb, cymesuredd a chost-effeithiolrwydd o ran gweithredu ein cyfrifoldebau dan y Cynllun hwn, yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg.

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gyfrifol am weinyddu’r llysoedd troseddol, sifil a theulu a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr.

GLlTEM is an executive agency, sponsored by the. Mi ragdybiaf hefyd y bydd terfyn ar y Gymraeg yn iaith fyw, ond parhau’r tueddiad presennol, tua dechrau’r unfed ganrif ar hugain, a rhoi bod dynion ar gael yn Ynys Prydain y pryd hynny.

I have to start writing this and have to finish it before the returns of last year's census of the Welsh-speaking population of Wales are published. Roedd cynlluniau iaith Gymraeg yn bodoli cyn Safonau’r Gymraeg, yn sgil Deddf yr Iaith Gymraeg Gallwch weld rhestr o bwy sy'n gweithredu cynlluniau iaith yma.

Roedd Deddf yr Iaith Gymraeg yn dweud fod rhaid i bob sefydliadau sector gyhoeddus roi’r un statws i’r Gymraeg ar Saesneg yng Nghymru. Darllenwch mwy am y ddeddf yma. Dan. Deddf seneddol yw Deddf yr iaith Gymraegsydd yn ddeddf a basiwyd gan Senedd Sansteffan sydd yn rhoi i'r Gymraeg yr un statws a'r Saesneg yng Nghymru mor bell ag y mae'r sector gyhoeddus yn y cwestiwn.

Roedd Deddf Uno a wedi deddfu mai Saesneg yn unig fyddai iaith y llysoedd a sefydliadau gweinyddol a chyhoeddus Roedd Deddf Llysoedd wedi rhoi yr hawl i ddefnyddio'r.

Mewn llysoedd ynadon, mae’n ddefnyddiol os ydych yn dweud wrth y llys ymlaen llaw, ond nid yw’n hanfodol Tu allan i Gymru, nid oes hawl gennych i siarad Cymraeg mewn gwrandawiad. Fe fydd y barnwr yn penderfynu a fydd yn caniatáu i’r Gymraeg gael ei siarad mewn llys tu allan i Gymru, ond ble caiff ei chaniatáu, trefnir cyfleusterau.

eu cyfraniad. Am bron i ugain mlynedd, Bwrdd yr Iaith Gymraeg fu’n arwain ar hyn, a dylem ddiolch hefyd i aelodau presennol a chyn-aelodau’r Bwrdd, a chydnabod eu cyfraniad hwythau.

At hynny, dylid cydnabod bod parhad y Gymraeg yn yr ugeinfed ganrif ac ar ddechrau’r unfed ganrif ar. Dr Catrin Fflur Huws o Ganolfan Materion Cyfreithiol Cymreig, Prifysgol Aberystwyth, sy'n egluro'r hawliau sydd gan siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio'r iaith yn y llysoedd.

Paratoi ar gyfer Ymgyrchu Canolfan y Morlan Gweithdai "Trefn Addysg i Gymru" a "Hawliau Defnyddio'r Gymraeg". Gweithdai "Dyfodol Digidol i Gymru" a "Cymunedau Cynaliadwy Cymraeg" - Cyflwyno swyddogion etholedig a chyflogedig ac araith y Cadeirydd - Pigion Sianel - Rali Flynyddol: Dathlu hanner can mlynedd o ymgyrchu.

BBC CYMRU'R BYD - Yr unig ddarlledwr sy'n cynhyrchu gwasanaethau yn y Gymraeg a Saesneg ar radio, teledu ac ar-lein, gan adlewyrchu bywyd a thalentau Cymru. Yng Nghymru mae mwy na o gyrff cyhoeddus, ynghyd â nifer fawr o gyrff gwirfoddol, eisoes yn gweithredu Cynlluniau Iaith Gymraeg. O ymlaen bydd cyrff a ddaw o fewn cwmpas Mesur y Gymraeg (Cymru) yn wynebu’r her o fabwysiadu a gweithredu Safonau Iaith Gymraeg.

See what's new with book lending at the Internet Archive Edit. Last edited by LeadSongDog. Decem Blas Ar Iaith Cwmderi by Robyn Lewis. First published in 1 edition. Not in Library Trefn llysoedd ynadon a'r iaith Gymraeg = by Robyn Lewis.

First published in 1 edition. Not in Library. Mae'r Brifysgol Agored wedi mabwysiadu'r egwyddor y bydd, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, yn trin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal. Lawrlwythwch ein Cynllun Iaith Gymraeg a'n canllawiau asesu cyfrwng Cymraeg.Mae Iaith fyw: iaith byw (Llywodraeth Cymru, ), strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg –17, eisoes ar waith.

Bwriad y datganiad hwn yw nodi’r hyn y byddwn yn canolbwyntio arnynt dros y tair blynedd hollbwysig nesaf. Yn sgil Mesur y Gymraeg (Cymru) mae gan yr iaith statws swyddogol yng Nghymru.The Society was established in name on 4 August at Pontarddulais in South Wales, but did not have a constitution until 18 May The formation was at least partly inspired by the annual BBC Wales Radio Lecture given on 13 February by Saunders Lewis and entitled Tynged yr iaith (The fate of the language).

The Society's first public protest took place in February in Aberystwyth.